[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] tự động lock/unlock màn hìnhCài lại , phần adduser bỏ qua passwd. Nhớ lại lại giống dân củ mì nhen. he he 
On Friday, March 28, 2014 7:28 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
Hi,

Mỗi lần đăng nhập máy gõ password mệt quá, nên có bạn nào biết
cách bày với đi

(1) sau khi khởi động máy chìa ra màn hình login (lightdm), mình
  nhét cái usb key vào thì máy nhận biết, tự login cho mình luôn

(2) giờ xài máy một chặp, nhấn ^L để khóa màn hình. xong đi chơi đã
  đời ông địa rồi về , nhét cái usb key vào, máy tự biết và tự xả
  ra, unlock màn hình, không cần gõ password

bạn nào cao kiến chỉ giúp :D

^^

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]