[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] tự động lock/unlock màn hìnhAh??? Có khi nào Kỳ Anh cài lại thiệt rồi cảm ơn dân củ mì không ta???
On Monday, March 31, 2014 5:28 AM, maikhai <[email protected]> wrote:
Vào 10:05:10 UTC+7 Thứ bảy, ngày 29 tháng ba năm 2014, [email protected] đã viết:
> Cài lại , phần adduser bỏ qua passwd. Nhớ lại lại giống dân củ mì nhen. he he 

Ê coi chừng kiện phân biệt tội nặng lắm nha.
Củ mì năm đói 1945 đắt như cục vàng, đừng có dỡn a.


--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]