[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

pacman -SyyuĐang xài Linux arch 3.12.7-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Fri Jan 10 08:50:35 CET 2014 x86_64 GNU/Linux
ngứa tay gõ:

[[email protected] kent]# pacman -Syyu
:: Synchronizing package databases...
 core           108.7 KiB 89.3K/s 00:01 [######################] 100%
 extra          1566.0 KiB  210K/s 00:07 [######################] 100%
 community         2.1 MiB  240K/s 00:09 [######################] 100%
 multilib         115.5 KiB 90.5K/s 00:01 [######################] 100%
 archlinuxfr        18.8 KiB 44.7K/s 00:00 [######################] 100%
:: Starting full system upgrade...
:: Replace ecore with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace ecore with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace edje with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace edje with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace eet with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace eet with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace eeze with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace eeze with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace efreet with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace efreet with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace eina with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace eina with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace eio with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace eio with uextra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace embryo with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace embryo with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace emotion with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace emotion with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace enlightenment17 with extra/enlightenment? [Y/n] 
:: Replace ethumb with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace ethumb with extra/efl-docs? [Y/n] 
:: Replace evas with extra/efl? [Y/n] 
:: Replace evas with extra/efl-docs? [Y/n] 

(còn nhiều nữa nhưng nhợn quá cho nên nhấn Ctrl+C, không dám liều mạng)

Câu hỏi: Có nên cho chạy full cái này không hè? Thanks!