[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuTới luôn bác,

Cùng lắm thì ôn lại bài cài lại nguyên con. Thú vui tao nhã mà bác.

On Apr 9, 2014 5:15 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Wed, 9 Apr 2014 02:55:36 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Đang xài Linux arch 3.12.7-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Fri Jan 10 08:50:35
> CET 2014 x86_64 GNU/Linux ngứa tay gõ:

> ...
>
> (còn nhiều nữa nhưng nhợn quá cho nên nhấn Ctrl+C, không dám liều
> mạng)
>
> Câu hỏi: Có nên cho chạy full cái này không hè? Thanks!

Sài Gòn chưa vào mùa mưa nên tới bến đi bác, sợ gì chứ hihi :P


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].