[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuBac yaourt nhieu thi

Yaourt -Syyu luon la xong, ke ke... Chay xong, system se co vi chua chua...

On Apr 12, 2014 12:16 AM, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Vào 17:33:19 UTC+7 Thứ tư, ngày 09 tháng tư năm 2014, longgia2001 đã viết:
> Tới luôn bác,
>
> Cùng lắm thì ôn lại bài cài lại nguyên con. Thú vui tao nhã mà bác.
>

Up 571 files, may quá không phải chơi cái thú vui tao nhã đó.
Nhưng vẫn phải làm lại vụ yaourt broadcom-wl mới xài wifi được.

Nói chung Arch vẫn chạy như cũ, đâu có thấy extra cái gì đâu? Hay là vì nó extra quá nên không nhận ra?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].