[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuOn Fri, 11 Apr 2014 21:53:49 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> /usr/bin/syndaemon -i 1 -d -t -K
> 
> cọp dê của Kyanh nếu bỏ vào .xinitrc thì màn hình đội khi thành con
> rùa, phải # nó thì chạy bình thường.

bác phải diệt mấy tiến trình cũ đi.

  /usr/bin/killall syndaemon
  /usr/bin/syndaemon -i 1 -d -t -K

Bác thử lại xem.

--
I am ... 5.5 dog years old.