[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacman -SyyuVào 12:18:48 UTC+7 Thứ bảy, ngày 12 tháng tư năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:

> bác phải diệt mấy tiến trình cũ đi.
>   /usr/bin/killall syndaemon
>   /usr/bin/syndaemon -i 1 -d -t -K

Là do lỗi của mình không đọc kỹ, lệnh killall mà xớn xác coi thường, chết thật!

Bỏ thêm vào .xinitrc 1 dòng
synclient TouchpadOff=1

có được không hè?