[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 000.sh, một file kỳ lạOn Sat, 12 Apr 2014 01:33:18 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Mới gặp một con ma!

> ...
>  
> có nghĩa là không tồn tại file này.
> Thử gõ ở root "cat 000.sh" thì cũng thấy y như file đã post trên kia.
> 
> Nó là con ma chăng?

Siêu quá không hiểu bác ạ. :D Bữa nào offline bác mang con ma này
demo cho bà con sợ chơi!.

--
I am ... 5.5 dog years old.