[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm sao fix cái này?Vaio fit, cài E17, khi boot bị thông báo:

[   13.069237] nouveau E[     DRM] Pointer to TMDS table invalid
[   13.069270] nouveau E[     DRM] Pointer to flat panel table invalid

Search thì có thấy kết quả nhưng đọc vô không hiểu ất giáp gì hết. Ai có cách fix không? Cám ơn trước.