[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Giúp đỡ đóng gói eukleidesHiếu lấy PKGBUILD của eukleides từ AUR làm bị lỗi. Hiếu chỉnh lại nguồn debian thì đóng gói được nhưng cài bị lỗi. Mong các bạn xem giùm kịch bản chỉnh giùm cảm ơn.

Attachment: eukleides.install
Description: application/install-instructions

Attachment: PKGBUILD
Description: Binary data

Attachment: eukleides_1.5.4-1_amd64.deb
Description: application/deb

Attachment: eukleides-1.5.4-1-x86_64.pkg.tar.xz
Description: application/xz