[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao fix cái này?Vào 15:02:59 UTC+7 Thứ bảy, ngày 19 tháng tư năm 2014, [email protected] đã viết:
> Bác cài thêm nvidia 

pacman -S, bị:

error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
:: glamor-egl: requires mesa-libgl
:: intel-dri: requires mesa-libgl
:: nouveau-dri: requires mesa-libgl