[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ đóng gói eukleidesNằm uống cafê suy nghĩ một chút rồi cũng làm được. Tặng bà con luôn nha.

On Saturday, April 19, 2014 8:21 AM, "'Nguyenvanminh Hieu <[email protected]>' via ArchLinux for Vietnamese" <[email protected]> wrote:
Hiếu lấy PKGBUILD của eukleides từ AUR làm bị lỗi. Hiếu chỉnh lại nguồn debian thì đóng gói được nhưng cài bị lỗi. Mong các bạn xem giùm kịch bản chỉnh giùm cảm ơn.
--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].


Attachment: eukleides-1.5.4-1-x86_64.pkg.tar.xz
Description: application/xz