[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Vaio+ Nvidia = tăng nhiệt?Từ lúc cài Nvidia cho con Vaio fit 14, mình thầy cái nhiệt kế thường chỉ 49 thay vì 47 như hồi chưa cài.
Đặc biệt có lúc máy nhảy lên 54 tuy vẫn đang mở chỉ một Firefox để đọc.
Phải chăng Nvidia nhạy hơn hay nó chưa đúng là driver cho Vaiofit?