[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Làm sao fix cái này?Lễ 30/4, you  rãnh lên Củ chi chơi.
On Monday, April 21, 2014 11:01 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Sun, 20 Apr 2014 20:50:48 -0700 (PDT)

maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 17:00:18 UTC+7 Chủ nhật, ngày 20 tháng tư năm 2014,
> [email protected] đã viết:
> > #pacman -Sdd nvidia
>
> Hết ý! Sạch trơn rồi. Cám ơn Hiếu.

>

Hiếu dạo này lên đô ghê hè. Hôm này rỗi chạy xuống Củ Chi
học hỏi vài đường chơi, heheh

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]