[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vaio+ Nvidia = tăng nhiệt?Khi dùng thêm card thì buộc máy phải cần năng lượng nên tăng lên chút đỉnh có sao đâu bác. Nhưng có nó màn hình thêm bóng bẩy.

On Wednesday, April 23, 2014 5:27 AM, maikhai <[email protected]> wrote:
Từ lúc cài Nvidia cho con Vaio fit 14, mình thầy cái nhiệt kế thường chỉ 49 thay vì 47 như hồi chưa cài.
Đặc biệt có lúc máy nhảy lên 54 tuy vẫn đang mở chỉ một Firefox để đọc.
Phải chăng Nvidia nhạy hơn hay nó chưa đúng là driver cho Vaiofit?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]