[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

/etc/resolv.conf không thể editThỉnh giáo:

Mình sửa dòng "nameserver 192.168.1.1" thành "nameserver 208.67.222.222" nhưng sau khi reboot vào xem lại thì vẫn là 192.168.1.1 như cũ.
File resolv.conf bị cấm edit ở đâu và bằng lệnh nào vậy hè? Làm sao fix?
 
Cám ơn.