[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: /etc/resolv.conf không thể editÀ, mình thử chạy chmod +x cái /etc/resolv.conf thì có vẻ ổn.