[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: /etc/resolv.conf không thể editNói chung là nếu bác lấy IP bằng DHCP thì nội dung file đó sẽ đổi, mỗi lần reboot dịch vụ dhcpcd đuwọc chạy lại để lấy IP mới -> đổi nameserver

1 cách để nó không đổi là bác gán static IP, hoặc bác vẫn muốn giữ kiểu dhcp thì bác có thể login vào con modem nhà bác, kiếm phần DHCP và gán luôn DNS là cái gì bác muốn, sau này mỗi lần bật máy, dhcpcd eth1 gì đó nó sẽ tự gán DNS trên modem của bác


Vào 21:04 Ngày 10 tháng 05 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Bác dùng `chattr +i` khi đã vào tài khoản `root` nhé, chạy qua `sudo`
không được.

  $ sudo su - root
  $ chattr + /etc/resolv.conf

Khi bác dùng `dhcpcd` thì thông thường tập tin `/etc/resolv.conf` sẽ
được ghi thêm vào các tùy chọn mà `dhcp server` gửi tới (dhcp server
ví dụ như từ các router wifi nhà bác hay ngoài quá cà phê.)

On Sat, 10 May 2014 05:38:34 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> À, mình thử chạy chmod +x cái /etc/resolv.conf thì có vẻ ổn.
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140510210400.2d35b0ee%40icy.bar.