[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cách khác để cài ArchDownload ARCHASSAULT 5GB, đánh vào USB chạy vèo vèo, nếu thích thì pacstrap base vào rồi làm thêm mấy bước là có một cái Arch chừng 3GB trên HDD. 
Theo cảm nhận đầu tiên thì nó vào nhanh hơn bản Arch chính gốc. 
Chay E17 hay Openbox hoac lxde OK.
[[email protected] ~]$ uname -a
Linux archassault 3.14.4-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Tue May 13 16:41:39 CEST 2014 x86_64 GNU/Linux