[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] job -> cần tuyển sysadmin trình Senior cứng cáp. rành Amazon AWS tech.Tiền được 1.5k-2k ko cụ?

On Sat, May 31, 2014 at 3:52 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>
> Công ty start-up. Cần thu xếp và mở rộng hệ thống trước giờ do lập
> trình viên quản lý.
>
> Bạn nào cần job hoặc có bạn bè cần job thì liên hệ nhé.
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140531155200.4d42cf48%40icy.bar.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C