[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)offline đi anh ^^ ăn mừng thôi :D


2014-06-06 9:51 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi. ArchLinuxVn được lập ra để
bà con chém gió. Vậy là đã 3 năm^^

Chủ đề đầu tiên trên nhóm thư là [1], bắt đầu từ trao đổi
trên #saigonlug (làm áo tshirt cho các bạn dùng ArchLinux.)

Để kỷ niệm 3 năm lập ra hội #archlinuxvn, mình xin phát động
tháng ... không nói bậy trên kênh IRC của nhóm :D Để tham
gia thì bạn chỉ việc vào kênh irc [2] và nói tùm lum nhưng
không nói bậy :D Sẽ không có các Operator nhắc nhở đâu nhé.

Mong các bạn hưởng ứng:)

Còn offline kỷ niệm thì các bạn có thể góp ý , làm một vố
thật to, mời các thành viên kỳ cựu như Hoa Sen, Hoa Lan, Mít,
Long Già,... đi ^^


[2] http://archlinuxvn.org/vn/irc/
[1] https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/archlinuxvn/C_L2aLi3Rk4

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140606095110.2feeeaf4%40icy.bar.