[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)Em thì nhớ được cái buổi offline 3 người em, anh Kỳ Anh với anh Hoa Mộc Lan. Giờ vẫn thấy nể anh Hoa Mộc Lan :D.
Có off thì em xin một chân góp mặt.


2014-06-06 20:28 GMT+07:00 Quang Nguyen <[email protected]>:
Xin kiểm điểm sâu sắc vì mình hay nói bậy trên irc :v

Nhớ buổi Offline đầu tiên ở Lucky xách Ubuntu đi khè hội Arch :v bị a Hoàng đem xmonad dọa sợ gần chết, kỷ niệm 3 năm mà cu An bao nguyên chầu nước như 3 năm trước thì vui :v


Vào 14:00 Ngày 06 tháng 06 năm 2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> đã viết:


Á đ ...ược , hi hi

2014-06-06 13:45 GMT+07:00 Hoang Long Nguyen <[email protected]>:

offline đi anh ^^ ăn mừng thôi :D


2014-06-06 9:51 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:


Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi. ArchLinuxVn được lập ra để
bà con chém gió. Vậy là đã 3 năm^^

Chủ đề đầu tiên trên nhóm thư là [1], bắt đầu từ trao đổi
trên #saigonlug (làm áo tshirt cho các bạn dùng ArchLinux.)

Để kỷ niệm 3 năm lập ra hội #archlinuxvn, mình xin phát động
tháng ... không nói bậy trên kênh IRC của nhóm :D Để tham
gia thì bạn chỉ việc vào kênh irc [2] và nói tùm lum nhưng
không nói bậy :D Sẽ không có các Operator nhắc nhở đâu nhé.

Mong các bạn hưởng ứng:)

Còn offline kỷ niệm thì các bạn có thể góp ý , làm một vố
thật to, mời các thành viên kỳ cựu như Hoa Sen, Hoa Lan, Mít,
Long Già,... đi ^^


[2] http://archlinuxvn.org/vn/irc/
[1] https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/archlinuxvn/C_L2aLi3Rk4

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140606095110.2feeeaf4%40icy.bar.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAHQ7sRmicegZY8-_LziHdq6otyPuehkBVrie2HM434OeyhY-7Q%40mail.gmail.com.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhNaAgaed708%3DsfB%2B5M8h0LmQ3WLGm05U_znYSbRSksKHA%40mail.gmail.com.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnPARJQS7cPBeRegKxoEH1dpk8rT1iRwAVN4R8wVePHhAQ%40mail.gmail.com.