[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)Lần này chủ xị đặt ra luật đi trễ thì cách gì cũng có người
tình nguyện đóng góp thôi^^

On Fri, 6 Jun 2014 20:28:17 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> Xin kiểm điểm sâu sắc vì mình hay nói bậy trên irc :v
> 
> Nhớ buổi Offline đầu tiên ở Lucky xách Ubuntu đi khè hội Arch :v bị a
> Hoàng đem xmonad dọa sợ gần chết, kỷ niệm 3 năm mà cu An bao nguyên
> chầu nước như 3 năm trước thì vui :v

--
I am ... 5.5 dog years old.