[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ThVien moiTưởng chỉ thay HDD chứ, xác của mấy em trẻ 18 19 thì phải dẻo dai hơn cái xác của longgia rồi.

On Jun 9, 2014 11:14 PM, "Long Phan Dao Viet" <[email protected]> wrote:

Tanphu ngược rồi, than xác cũ ra đi,  của cải thì ở lại. Nhập hồn vào xác mới. Intel thế hệ 4 e1230v3, chạy ngon vãi so với con AMD một nhân 2.6ghz :)

On 09/06/2014 11:06 pm, "Phan Tấn Phú" <[email protected]> wrote:

Chúc mừng được thay máu mới, may mà bộ não vẫn còn xài được.

On Jun 9, 2014 10:47 PM, "Long Phan Dao Viet" <[email protected]> wrote:

Longgia2001 đã chết do hdd bị nhồi máu cơ tim.  May mà /home chạy trên cặp md nên sống sót qua body mới.

On 09/06/2014 8:09 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Mon, 9 Jun 2014 04:15:46 -0700 (PDT)
Phong Ky Vo <[email protected]> wrote:

> cho em hoi moi nguoi o day dung archlinux tu khi nao vay ? em moi
> dung duoc hon 1 thang !
>

Bạn xem thử ở đây [1]

[1] https://github.com/archlinuxvn/home/blob/46d3818f79d6f21b7126b6b97a20425a453104b4/content/vn/members/index.html

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140609200936.02160ddd%40icy.bar.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMaV%2B2hwKEzfLRnXXfy7oe2n%2BaT%3D5B2wVvVWn2M5JUp8A%40mail.gmail.com.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAGesjW1m1ghgzBPyFkPp%2BD8EQJ_En0VpeyHtB2bcvvKCz8x1ig%40mail.gmail.com.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]om.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhMXGGCTjueozb6uDNwvw9pPKMdAE9%2BvJgi6p_CsYARfrg%40mail.gmail.com.