[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] dư mấy đồ cần thanh lýCase Cooler master,  power xin 400w đời đầu.

On 10/06/2014 8:44 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:


Một case rất cứng cáp nhưng hơi cũ. Case này nặng mười mấy kg,
mua năm 2008. Long Già biết case này (máy rocky đó Long.)

Dư tiếp một màn hình AOC model e1620 Swb 14 inch.

Dư tiếp 2 bàn phím (một cái là cổng Com1, cái kia USB.)

Bạn nào nhanh chân thì liên hệ lấy. Giá trọn bộ là 500 ngàn^^

Dư tiếp một ổ cứng cùi, không biết có gì ở trỏng nên chẳng dám
cho ai, để tháo ra lấy nam châm hít hít cho vui.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140610204347.6b39a402%40icy.bar.