[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] #archlinuxvn 3 tuổi :)On 06/10/2014 09:38 PM, Long Phan Dao Viet wrote:
> Bạn thứ 2 đến trễ nộp 4k x4 người = 16k. 
> 
> Nguyên tắc là...  Người đến trễ  vẫn có đóng góp xã hội,  hi hi hi

Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng sau lại thôi vì chỉ ưu tiên người đến
sớm/đúng giờ còn người đến trễ sẽ như nhau hihi


-- 
Be different and always different


LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=