[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mò conky[[email protected] abache]# curl -s http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp\?metric\=${METRIC}\&locCode\=$1 | perl -ne ‘if (/Currently/) {chomp;/\<title\>Currently: (.*)?\<\/title\>/; print “$1″; }’
bash: syntax error near unexpected token `('


Đoạn output trên đây là mình chạy thử dòng lệnh đặt trong weather.sh, nhưng bị báo lỗi.
Bạn nào rảnh giảng cho mình hiểu phải sửa thế nào?
Cam on.