[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mò conkyVậy bác đỡ phải lo chuyện đau ốm vì thời tiết rồi!
Chúc mừng bác :D 

On Tue, 1 Jul 2014 16:00:19 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Làm đại chơi thử. Thời tiết biến mất :)


--
I am ... 5.5 dog years old.