[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dòng này sai chỗ nàoGõ EDITOR="nano" visudo rồi add dòng này:

aba     ALL=(root) NOPASSWD: /home/aba/offpad.sh

Save/Thoát/Reboot nhưng khi gõ
$ sudo sh offpad.sh
thì nó vẫn hỏi password.
Sai ở chỗ nào?

Cám ơn.