[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Dòng này sai chỗ nàoOn 07/01/2014 05:11 PM, maikhai wrote:
> Gõ EDITOR="nano" visudo rồi add dòng này:
> 
> aba     ALL=(root) NOPASSWD: /home/aba/offpad.sh
> 
> Save/Thoát/Reboot nhưng khi gõ
> $ sudo sh offpad.sh
> thì nó vẫn hỏi password.
> Sai ở chỗ nào?
> 
> Cám ơn.
> 
bác đang dùng sudo ấp dụng cho sh không phải cho offpad.sh bác ah :d

-- 
Be different and always different


LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=