[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Dòng này sai chỗ nàoOn Tue, 1 Jul 2014 03:11:07 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Gõ EDITOR="nano" visudo rồi add dòng này:
> 
> aba     ALL=(root) NOPASSWD: /home/aba/offpad.sh
> 
> Save/Thoát/Reboot nhưng khi gõ
> $ sudo sh offpad.sh

Bác gõ "sudo /home/aba/offpad.sh" thì sẽ được.
Vì "offpad.sh" không có sẵn trong biến PATH nên bác
phải chịu khó gõ đầy đủ. Có thể dùng alias để làm ngắn lại

alias offpad='sudo /home/aba/offpad.sh'

--
I am ... 5.5 dog years old.