[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dòng này sai chỗ nàoLàm như Kỳ Anh (và có reboot cho chắc ăn) nhưng khi gõ với quyền user thì vẫn không được :

[[email protected] ~]$ sudo sh offpad.sh 
[sudo] password for abachee: 

Xem la5i trong /etc/sudoers tha61y co1 2 dong:

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
## (the '#' here does not indicate a comment)
#includedir /etc/sudoers.d
abachee     ALL=(ALL) ALL
abachee     ALL=(root) NOPASSWD: /home/abachee/offpad.sh

Có lẽ vì nó nằm ở dòng thứ 2 nên không có tác dụng ?