[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dòng này sai chỗ nàoBác phải gõ đầy đủ đường dẫn chứ. Và bác nhớ chmod 700 cho
kịch bản của bác!

sudo /home/abachee/offpad.sh

On Tue, 1 Jul 2014 04:18:06 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Làm như Kỳ Anh (và có reboot cho chắc ăn) nhưng khi gõ với quyền user
> thì vẫn không được :
> 
> [[email protected] ~]$ sudo sh offpad.sh 
> [sudo] password for abachee: 
> 
> Xem la5i trong /etc/sudoers tha61y co1 2 dong:
> 
> ## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
> ## (the '#' here does not indicate a comment)
> #includedir /etc/sudoers.d
> abachee     ALL=(ALL) ALL
> abachee     ALL=(root) NOPASSWD: /home/abachee/offpad.sh
> 
> Có lẽ vì nó nằm ở dòng thứ 2 nên không có tác dụng ?
> --
I am ... 5.5 dog years old.