[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Xanh Đỏ hoa lá cànhCòn đây là promt của cháu, thêm cái exit code của command cuối cùng.
Demo http://imgur.com/mcjr19w
soure http://pastebin.com/iqrjVuj8

On 7/2/14, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
> On Tue, 1 Jul 2014 05:50:04 -0700 (PDT)
> maikhai <[email protected]> wrote:
>
>> Trong khi đi mò fix cái vụ sudo, mình thấy cái link bày cách làm cho
>> PROMPT của root và user thành xanh đỏ hoa lá cành, vui mắt (nhưng các
>> hacker đen xì chắc là chê). Copy cho ai muon nghich:
>
> Của cháu đây bác ạ
>
>  http://www.enlightenment.org/ss/e-53b3176ced1454.09024721.jpg
>
> Bác muốn xài thì tải file này về
>   http://icy.theslinux.org/s/ps1.sh
>
> rồi nạp vào trong ~/.bashrc. Mục đích là khi đăng nhập vào máy thì có
> tên đăng nhập, tên máy, và thư mục đang làm việc. Cháu thấy vậy là đủ:D
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140702031940.5b2d5f05%40icy.bar.
>