[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xanh Đỏ hoa lá cành Thay vì "export PS1 ..." thì mình dán vào .bashrc và # cái cũ đi, mai mốt có gì còn lật lại.

Nhưng cái này mầu đỏ thì sậm quá, mầu xám cũng gần tiệp với background, mắt già khó nhìn quá. Làm sao chỉnh cho nó sáng lên chút hè?