[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xanh Đỏ hoa lá cànhOn Tue, 1 Jul 2014 21:58:01 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

>  Thay vì "export PS1 ..." thì mình dán vào .bashrc và # cái cũ đi,
> mai mốt có gì còn lật lại.
> 
> Nhưng cái này mầu đỏ thì sậm quá, mầu xám cũng gần tiệp với
> background, mắt già khó nhìn quá. Làm sao chỉnh cho nó sáng lên chút
> hè? 

Bác chọn màu lại thôi. Trong cái trang wiki có dẫn tới các mã màu. Bác
để ý các số 31m, 33m,... đổi khi nào vừa ý thì thôi ạ. Sau mỗi lần đổi
thì nhớ `reload` lại, ví dụ `source ~/.bashrc`.


--
I am ... 5.5 dog years old.