[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Xanh Đỏ hoa lá cànhTrên Arch forum còn có chỗ share PS1 đó bác.

It's mine http://imgur.com/Hmacfuy

@Ky Anh: Em có một user nên bỏ đi, user khác thì không có cái PS1 này :-P.


2014-07-02 18:31 GMT+08:00 Quang Nguyen <[email protected]>:
Của cháu :v

http://www.enlightenment.org/ss/e-53b3dec2eaebd7.45009849.png, bị lỗi một đoạn mã mà ở cuối, mà lười sửa quá nên vẫn để thế =)))

export PS1='\[\e[0;32m\]:: \[\e[0;37m\]You are \[\e[0;31m\]\u\[\e[0;37m\] -at- \[\e[0;31m\]\h\[\e[0;37m\] [\w\[\e[0;32m\]]\[\e[0m\]\n\$\[\e[0m\] '

Phần `You are {user} -at- {host}` thì chôm của a Kỳ Anh2014-07-02 13:52 GMT+07:00 maikhai <[email protected]>:

Chiêu của Stanley Vàng Lá Đỏ đẹp ghê chứ. Mình mượn thử liền, nhưng username lại cũng đõ luôn giống như root. Đành quay về cái lấy trong trang Arch vậy.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/c0dd4156-26f9-4da2-b6b5-c450104dd0ea%40googlegroups.com.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnOm3uFz7ELAYvRCXissUYrh5obZPzNM3cQ-DM8C3d93eg%40mail.gmail.com.