[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Khám phá vui về worldtimeHaha, bác phải search Ho Chi Minh nó mới ra chứ, "Sài Gòn" nó cho vào dĩ vãng rồi.


Vào 16:56 Ngày 12 tháng 07 năm 2014, maikhai <[email protected]> đã viết:
Trong cái này ( và có lẽ nhiều apps tương tự khác)
http://www.worldtimebuddy.com/

Vi muốn tìm giờ của "Saigon, Vietnam" mình gõ vào nhưng không có kết quả. Tức mình gõ thử "Vung Tau" , Phan Thiet" hay "Cu Chi" thì đều có giờ nhấy ra hết.

Vậy là Củ Chi ngon lành hơn Saigon đó Hiếu ơi.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/a29d01c3-e573-4d5d-ae80-a983bf30f419%40googlegroups.com.