[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài vga driver cho laptop Asus x450lcWiki có hướng dẫn kỹ từ 2006 rồi mà anh.

Có  NV, có ATI,  và Intel.

On 18/07/2014 2:07 am, "nguyen duc" <[email protected]> wrote:
Xin chào mọi người trong giúp.
Hiện mình đang cài archlinux  lên con laptop Asus này (laptop dùng vga là Nvidia GeForce gt 720m). Tuy nhiên sau khi cài đặt xong Xorg, mình cho chạy lệnh  startx thì nó báo lỗi. Mình cũng có vào file log để xem và theo như mình hiểu thì là máy không nhận driver vga (dù mình có cài rồi).
Cho mình hỏi là cái vga nvidia GeForce get 720m thì phải cài gói phần mềm nào?

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/4b50c525-2748-4071-9c3b-f82834585499%40googlegroups.com.