[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài vga driver cho laptop Asus x450lcDuc cai arch 32 hay 64?

On 18/07/2014 8:30 pm, "nguyen duc" <[email protected]> wrote:
Ờm, mình có đọc và có cài cả 1 đống gói driver:
lib32-intel-dri, lib32-nouveau-dri, lib32-nvida-libgl,
lib32-nvidia-304xx-utils, lib32-nvidia-173xx-utils,
lib32-nvidia-96xx-utils. Và đều ko được, nên mình muốn lên đây hỏi mọi
người xem nên cài chính xác là gói nào.

Vào ngày 18/07/2014, Long Phan Dao Viet <[email protected]> viết:
> Wiki có hướng dẫn kỹ từ 2006 rồi mà anh.
>
> Có  NV, có ATI,  và Intel.
> On 18/07/2014 2:07 am, "nguyen duc" <[email protected]> wrote:
>
>> Xin chào mọi người trong giúp.
>> Hiện mình đang cài archlinux  lên con laptop Asus này (laptop dùng vga là
>> Nvidia GeForce gt 720m). Tuy nhiên sau khi cài đặt xong Xorg, mình cho
>> chạy
>> lệnh  startx thì nó báo lỗi. Mình cũng có vào file log để xem và theo như
>> mình hiểu thì là máy không nhận driver vga (dù mình có cài rồi).
>> Cho mình hỏi là cái vga nvidia GeForce get 720m thì phải cài gói phần mềm
>> nào?
>>
>> --
>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected].
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/4b50c525-2748-4071-9c3b-f82834585499%40googlegroups.com
>> .
>>
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/fthe2ph9JK4/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> [email protected].
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAAGCAhOKw6QT_UFXKXx1Z9v2vnPqnz1kaOAFOaMubox1g26yyg%40mail.gmail.com.
>

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAB%2BNm4_ED0u3o_bHpkpeW9U2aUuKj0JJ0NNi20NPheK6Ow8zMw%40mail.gmail.com.