[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hiểu "cup load average" thế nào cho đúng?Vào 22:31:15 UTC+7 Thứ năm, ngày 17 tháng bảy năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> Nghe đồn hội này sắp giải tán nên mình phải chào tạm biệt chớ hỉ!?


Output thế này thì giảng ra như thế nào? Mà laptop chi mỗi một mình xài, tại sao lại có "2 users" nhỉ?

[[email protected] ~]$ vmstat 1 
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0 7366692 22320 423120  0  0  554  30  75 183 1 1 80 18 0
 0 0   0 7366444 22320 423368  0  0   0   0 118 175 0 0 99 0 0
 0 0   0 7366444 22320 423480  0  0   0   0 107 163 1 0 99 0 0
^C
[[email protected] ~]$ w |head -1
 18:12:42 up 1 min, 2 users, load average: 0.82, 0.29, 0.10