[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: hiểu "cup load average" thế nào cho đúng?On 7/20/14, maikhai <[email protected]> wrote:
> Output thế này thì giảng ra như thế nào? Mà laptop chi mỗi một mình xài, tại
> sao lại có "2 users" nhỉ?
>
> [[email protected] ~]$ vmstat 1
> procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system--
> ------cpu-----
> r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id
> wa st
> 0 0   0 7366692 22320 423120  0  0  554  30  75 183 1 1 80
> 18 0
> 0 0   0 7366444 22320 423368  0  0   0   0 118 175 0 0 99
> 0 0
> 0 0   0 7366444 22320 423480  0  0   0   0 107 163 1 0 99
> 0 0
> ^C
> [[email protected] ~]$ w |head -1
> 18:12:42 up 1 min, 2 users, load average: 0.82, 0.29, 0.10

Thường thì khi bác mở một terminal nó cũng tính là một user, bác nên
xem toàn bộ output của lệnh w để thấy. Các user login trong tty là
pts/x là user login trong terminal.