[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] backup cd musicNhân tiện có ai biết music-player nào hay hay kiểu foobar2000 ko nhỉ, show-tag rất là đẹp :) mình vẫn khoái mấy cái tag.


2014-07-28 15:13 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Mon, 28 Jul 2014 09:08:01 +0700
Phạm Duy Tân <[email protected]> wrote:

> Sao anh không dùng dd, backup ở định dạng raw iso luôn cho nó đỡ phí?

Xài `dd` cũng được, nhưng có một số track mình sẽ bỏ thì làm sao?
Với lại, nếu hốt hết vào một chỗ, có gì mất thì mất sạch. Nếu
để rời ra sẽ khỏe hơn.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140728151325.239315b9%40icy.bar.