[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Do ở mirror chính (tier-1) cập nhật quá nhanh. Hiện giờ có 72 file
bị lệch. Mình sẽ tìm cách khắc phục chỗ này.!

On Wed, 6 Aug 2014 21:36:50 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Em vừa thấy, thấy tốc độ rất ngon :D. Nhưng hình như chưa sync hết
> các gói, update opencv thì nó báo lỗi 404 và phải download từ mirror
> khác
> 
> 
> On Wed, Aug 6, 2014 at 7:38 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> 
> > Hi,
> >
> > Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình
> >
> >   Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> >
> > (Các fan của TheSLinux có thể xài
> >     Server = http://f.theslinux.org/archlinux/$repo/os/$arch :D)
> >
> > DC tại đà nẵng, cập nhật từ tier-1 mirror của ArchLinux. Quá trình
> > xây dựng có ở http://theslinux.org/bugs/113
> >
> > Cảm ơn các bạn.
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140806193850.639de50c%40icy.bar
> > .
> >
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.