[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Cha chả,  không bik có lẹ hơn fpt không nữa mà pakon sung dữ ta :o

On 07/08/2014 6:55 pm, "'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux for Vietnamese" <[email protected]> wrote:
Tốc độ rất tốtOn Wednesday, August 6, 2014 11:02 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:Do ở mirror chính (tier-1) cập nhật quá nhanh. Hiện giờ có 72 file
bị lệch. Mình sẽ tìm cách khắc phục chỗ này.!

On Wed, 6 Aug 2014 21:36:50 +0700
Hieu Nguyen <[email protected]> wrote:

> Em vừa thấy, thấy tốc độ rất ngon :D. Nhưng hình như chưa sync hết
> các gói, update opencv thì nó báo lỗi 404 và phải download từ mirror
> khác
>
>
> On Wed, Aug 6, 2014 at 7:38 PM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
>
> > Hi,
> >
> > Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình
> >
> >  Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> >
> > (Các fan của TheSLinux có thể xài
> >    Server = http://f.theslinux.org/archlinux/$repo/os/$arch :D)
> >
> > DC tại đà nẵng, cập nhật từ tier-1 mirror của ArchLinux. Quá trình
> > xây dựng có ở http://theslinux.org/bugs/113
> >
> > Cảm ơn các bạn.
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to archlinuxvn+[email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140806193850.639de50c%40icy.bar
> > .
> >
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140806230219.00f2df6f%40icy.bar.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/1407412530.45557.YahooMailNeo%40web193701.mail.sg3.yahoo.com.