[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mirror đã sẵn sàng http://f.archlinuxvn.org/Xin mời các bạn "cào cào" :)

Mirror được cập nhật 6 giờ / lần, lấy thông tin từ tier-1 mirror
của ArchLinux. Trạng thái: http://f.theslinux.org/archlinux/status.json

Khi cần hỗ trợ, bạn liên hệ địa chỉ email ở trang "status.json"
(hiện là f /@\ archlinuxvn /.\ org)

Người bảo trì là bạn Huy (https://github.com/xngqhy).
Mã nguồn của kịch bản tạo mirror
	https://github.com/archlinuxvn/mirror-scripts

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5.5 dog years old.