[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/On Thu, 7 Aug 2014 19:08:01 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Cha chả,  không bik có lẹ hơn fpt không nữa mà pakon sung dữ ta :o

Xem demo tốc độ đây bác Long Già 
	http://www.enlightenment.org/ss/e-53e5ad3aaae812.00069758.jpg

:D 

--
I am ... 5.5 dog years old.