[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror đã sẵn sàng http://f.archlinuxvn.org/Các bạn trên kênh #archlinuxvn có thể dùng các lệnh sau
để theo dõi trạng thái của mirror
	!mirror status
	!mirror config

On Fri, 8 Aug 2014 21:06:30 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Xin mời các bạn "cào cào" :)
> 
> Mirror được cập nhật 6 giờ / lần, lấy thông tin từ tier-1 mirror
> của ArchLinux. Trạng thái:
> http://f.theslinux.org/archlinux/status.json
> 
> Khi cần hỗ trợ, bạn liên hệ địa chỉ email ở trang "status.json"
> (hiện là f /@\ archlinuxvn /.\ org)
> 
> Người bảo trì là bạn Huy (https://github.com/xngqhy).
> Mã nguồn của kịch bản tạo mirror
> 	https://github.com/archlinuxvn/mirror-scripts
> 
> Cảm ơn các bạn.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.