[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror đã sẵn sàng http://f.archlinuxvn.org/



Mirror tốt lắm anh. Đức nó đang maintain mirror fpt nữa, giờ bà con có repo nội địa ổn định và nhanh để xài rồi :D.


2014-08-09 13:36 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Các bạn trên kênh #archlinuxvn có thể dùng các lệnh sau
để theo dõi trạng thái của mirror
        !mirror status
        !mirror config

On Fri, 8 Aug 2014 21:06:30 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Xin mời các bạn "cào cào" :)
>
> Mirror được cập nhật 6 giờ / lần, lấy thông tin từ tier-1 mirror
> của ArchLinux. Trạng thái:
> http://f.theslinux.org/archlinux/status.json
>
> Khi cần hỗ trợ, bạn liên hệ địa chỉ email ở trang "status.json"
> (hiện là f /@\ archlinuxvn /.\ org)
>
> Người bảo trì là bạn Huy (https://github.com/xngqhy).
> Mã nguồn của kịch bản tạo mirror
>       https://github.com/archlinuxvn/mirror-scripts
>
> Cảm ơn các bạn.
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>



--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140809133646.4dd96ae4%40icy.bar.



--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."