[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Đã thử rối,

Vụ tốc đọ 2MB của Kyanh đưa lên hình là lừa đảo, vì đó gần như là chạy local ... hoặc qua đường quang.

Tớ chạy trên ADSL VNN ....

Chạy mirror FPT nó full throtle được 475K thườnng xuyên,

Chạy Mirror của Kỳ, nó giựt giựt ... lúc được 475, lúc tuột xuồng còn 200-300K cái này do năng lực upload của đường truyền quang 12BM rồi , he he

Có thẻ do lúc tớ thử, các bạn khác ũng thử .....

Túm lại, về lại FPT, chừa năng lực quang cho các bạn nào không truy cập được FPT tốt vậy...


On Sun, Aug 10, 2014 at 6:28 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Sun, 10 Aug 2014 04:19:26 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ủa sao nó báo
> "Invalid page or request"

Bác thêm dòng sau vào đầu file /etc/pacman.d/mirrorlist

        Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140810182812.32c10e6d%40icy.bar.